Logoped

Logopederna på Centrala elevhälsan arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), räknesvårigheter (dyskalkyli), språkstörning och talängslan (selektiv mutism).

tärningar

Vi erbjuder konsultation, handledning och fortbildning till skolors personal och elevhälsoteam. Våra logopeder erbjuder fortbildning utifrån önskemål och konsultation i specifika ärenden kring elever med: 

  • Språkliga svårigheter eller en kombination av svårigheter ex. språkliga svårigheter och svårigheter inom NPF. 
  • Svårigheter inom läsning, skrivning och/eller matematik. 
  • Talängslan

Utöver detta kan logopederna även ge konsultation kring utförda utredningar, alternativa lärverktyg och visuellt stöd. 

Logopederna har i uppdrag att arbeta med tidiga förebyggande insatser för att ge elever stöd i att klara sin utbildning. Bland annat kommer logopederna att finnas med i arbetet med den tidiga läsa-skriva-räknagarantin

Ansökan om fördjupad logopedinsats åk 6 - 9

När en elev trots skolans insatser har kvarstående svårigheter med läsning, skrivning och/eller räkning kan en utredning vara en del av Centrala elevhälsans insats.
Skolan gör en ansökan om fördjupad insats av logoped se dokument "Vägledning inför ansökan om fördjupad logopedinsats". Centrala elevhälsan kommer att avgöra om det är aktuellt med konsultation och/eller utredning. Detta gäller för elever i årskurs 6 till 9.

Ansökan ska innehålla:

Heléne Wahlgren
Leg logoped
Jakob Lundén
Leg logoped
Julia Åsander
Leg logoped
Lisa Eriksson
Leg logoped
Marie Tunared
Leg logoped
Emma Ager
Leg logoped
Uppdaterad:

Andra sidor under: Logoped