Skolplikt i grundskola

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn i grundskoleålder har också skolplikt. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

Skolpliktsbevakningen består av flera delar. Ett av uppdragen är att ta emot skolors anmälningar om elever med upprepad eller längre frånvaro. Vid behov kan skolpliktsbevakningen vara ett stöd till skolor i deras arbete med elevers skolfrånvaro.

Skolpliktsbevakningen arbetar utifrån kommunens lagstadgade ansvar för att alla elever som bor i Uppsala kommun får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Tidigare skolstart (PDF, 267 KB)

Uppskjuten skolplikt (PDF, 256 KB)

Rätt att slutföra skolgången (extra år) (PDF, 223 KB)

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen/hemkommunen.

Lisa Pontén
Handläggare skolplikt
Uppdaterad: